Nystart Svenska Möbelklustret

Finansiär: Region Kronoberg

Period: 1 Maj - 30 Nov 2018

 

Föreningen svenska möbelklustret bildades i syfte att stärka regional attraktionskraft och identitet genom att satsa på design-, möbel- och inredningsbranschen.

 

Bakgrund

Möbelklustret bildades 2014 efter att DesignRegion Småland slutrapport visat på att man kan förstärka regionens attraktionskraft och identitet genom att satsa på design, möbel och inredningsbranschen. Möbelbranschen är en tillväxtbransch och har stor betydelse för näringslivet i stora delar av Småland då inte mindre än 75% av svenska möbelproduktionen är geografiskt samlad i Småland. Möbelklustret vill skapa intresse för branschen regionalt, nationellt och internationellt. Vi vill även sprida kunskap om form, tradition och produktionskunskap för ökad konkurrenskraft.

Syfte och resultat

Föreningen svenska möbelklustret bildades i syfte att stärka regional attraktionskraft och identitet genom att satsa på design-, möbel- och inredningsbranschen. Förstudiens mål var att genomföra en inventering av branschens nuläge, samla ihop företagens behov, önskemål och ambitioner för att med en sådan nulägesanalys som utgångspunkt kunna utveckla en för branschen långsiktig strategi. I förlängningen syftar strategin till att sätta in åtgärder som genererar hållbar tillväxt och ökad lönsamhet för företag inom designbranschen, möbelbranschen och inredningsbranschen. Analysen låg också till grund för att skapa intresse för branschen regionalt, nationellt och internationellt och sprida kunskap om form och produktionskunskap för ökad konkurrenskraft. Projektet kom även att utgöra ett av flera led i klustrets utveckling då ansökan om medverkan i Tillväxtverkets program för kluster kallat ”S3-piloten”, ett program som genomförs parallellt.

 

Projektet relaterade till prioriteringen ”Utveckla diversifiering och innovationsförmåga” i Gröna Kronoberg eftersom analysen skulle leda till åtgärder som gynnar tillväxt för målgruppens branscher. Projektet hade också viss bäring på prioriteringen ”Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga” då ambitionen är att stärka regionens identitet kopplat till möbler/design när analysens resultat omsätts i praktiskt genomförda insatser. Det fanns också koppling till Region Kronobergs innovationsstrategi som omnämner klustret. Kontakt finns även med innovationsmiljön ”Smart Housing”.

Projektets samverkanpartners